พิกัด สวดมนต์ข้ามปี 2567 เปิดบทสวด เสริมสิริมงคล หนุนดวงชะตา

Last updated: 30 ธ.ค. 2566  |  3753 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สวดมนต์ข้ามปี 2567 บทสวดมนต์ข้ามปี ทำบุญ เสริมสิริมงคล สะเดาะเคราะห์ อุทิศส่วนกุศล เจ้ากรรมนายเวร สวดมนต์ข้ามปีวัดไหน สวดมนต์ข้ามปีที่ไหนดี

“สวดมนต์ข้ามปี” กิจกรรมของชาวพุทธศาสนา ในการส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567 พร้อมเปิดดวง รับความสิริมงคล บุญกุศลข้ามปี เป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมปฏิบัติ โดยคืนก่อนสิ้นปีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันสวดมนต์ จนผ่านวันขึ้นปีใหม่  สามารถสวดที่บ้านด้วยตัวเอง หรือสวดพร้อมคนในครอบครัว หรือสามารถนำบทสวดนี้สวดตามวัดต่างๆที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีก็ได้เช่นกัน

 Meijicream ได้รวม 9 บทสวดมนต์ข้ามปี พิกัดวัดดังจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ไว้ให้ที่นี่แล้วค่ะ

บทที่ 1 คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย 

( บทสวดเตือนใจเรื่องการคิดดี พูดดี และทำดี ค้นหาต้นเหตุแห่งทุกข์ ทำให้ผู้สวดมีสมาธิมั่นคง และระลึกถึงคติธรรมที่แฝงอยู่ ช่วยเตือนสติให้ประพฤติตนให้บริสุทธิ์ทั้ง กาย วาจา ใจ เป็นบทสวดที่เสริมมงคลอย่างยิ่งเพราะเป็นคำบูชาทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบองค์สามบริบูรณ์ )


อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ


บทที่ 2 บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)


บทที่ 3 นมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)บทที่ 4 สมาทานศีล 5

(บทสวด ศีล 5 เป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่สมาธิ ปัญญา และอานิสงส์ของการรักษาศีล ก่อเกิดสมาธิ พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์ ทบทวนศีลและรักษาไว้ นำไปสู่ชีวิตเจริญก้าวหน้า)


ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทที่ 5 บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

( บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง เสริมดวงชะตาให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต )


บทพระพุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา

เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ


บทพระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก

โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ


บทพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ


บทที่ 6 บทมงคลสูตร

( เป็นพระสูตรว่าด้วยมงคลแห่งชีวิต เมื่อนำมาสวดจะทำให้มงคลต่างๆเกิดกับชีวิต และยังช่วยให้ป้องกันภัยอันตรายอันจะเกิดจากความไม่เที่ยงธรรม

การสวดมงคลสูตรพร้อมจุดเทียนมงคล แสดงถึงความส่องสว่าง รุ่งเรือง แห่งมงคลในชีวิต )


เอวัมเม สุตัง ฯ

เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน

อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา

อะภิกกันตายะ รัตติยา อภิกกันตะวัณณา

เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตะวา

เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ

อุปะสังกะมิตะวา ภะคะวันตัง อภิวาเทตะวา

เอกะมันตัง อัฏฐาสิ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา

ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ

พะหู เทวา มะนุสสา จะ มัคะลานิ อะจินตะยุง

อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมัง

อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา

ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา

อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต

สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห

อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห

อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม

อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา

กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง

กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ


ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง

นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ

อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา

สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ


บทที่ 7 บทโพชฌังคปริตร 

( บทสวดคาถา สำหรับเจริญภาวนา เพื่อให้พระปริตรเป็นธรรมโอสถ ขจัดโรคภัยไข้เจ็บให้อันตรธานหายไป เกิดความสุข สวัสดี นิยมสวด เมื่อเจ็บป่วย ไม่สบาย หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วย ก็จะนิมนต์พระสงฆ์สวดโพชฌังคปริตร หรือลูกหลานสวดให้ฟัง เพื่อเป็นการคุ้มครอง ป้องกัน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีอายุยืน )


โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา

วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา

มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตกา พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต สัพพะทาฯ

เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง

คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

เต จะ ตัง อะภินันทิตะวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญนะ ภะนาเปตะวานะ สาทะรัง

สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหนตุ สัพพะทาฯ

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง

มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ


บทที่ 8 บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)


( บทสวดมงคลคาถาแห่งชัยชนะ  อานิสงส์เพื่อเสริมสิริมงคล เป็นผู้มีสติและสมาธิ จิตใจเข้มแข็ง ชีวิตราบรื่น ประสบความสำเร็จ มีชัยชนะเหนืออุปสรรคและผู้ปองร้าย ) 


พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ


สวดบทพาหุงฯ 9 จบ เชื่อว่าเป็นการเจริญสติ และสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต


บทที่ 9 บทแผ่เมตตา

แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง

( เป็นบทสวดมนต์ ขอให้ตนเองพบความสุข ปราศจากทุกข์โศก อุปสรรคอันตราย มีแต่ความสุขกายใจพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง )

อะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข)

อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์)

อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร)

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง)

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด)บทแผ่เมตตาทั่วไป

( เป็นบทสวดมนต์เพื่อฝึกใจให้เปี่ยมด้วยเมตตาจิต ปรารถนาดีขอให้ผู้อื่นมีความสุข และอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้กับสรรพสิ่งทั้งหลาย ให้เจ้ากรรมนายเวร และผู้อื่น )

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิดฯ


สวดมนต์ข้ามปี ดีอย่างไร ?

1.  เป็นการเสริมสิริมงคล แก่ชีวิตตน และบริวาร

2. ช่วยให้เจริญสติ สมาธิ ปัญญา  ผู้สวดต้องสำรวมกาย วาจา ใจ ทบทวนตัวเอง บ่อเกิดแห่งทุกข์ และการปลดเปลื้องความทุกข์ ก่อเกิดความกระจ่างแจ้ง และสงบ ในการดำเนินชีวิต

3. สะเดาะห์เคราะห์ อุทิศส่วนบุญกุศล ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร

4. เปรียบเสมือนการได้เฝ้าพระพุทธเจ้า เนื่องจาก เป็นการสวดมนต์เพื่อก่อเกิด ศีล สมาธิ ปัญญา ครบองค์ไตรสิกขา บรรลุเป้าหมายของดุลยภาพของชีวิต อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทางพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญ

5. กิจกรรมที่ให้ความสงบทางจิตใจ ปัดเป่าสิ่งไม่ดี ทุกข์ภัยในปีนี้ออกไป พร้อมเริ่มต้นใหม่ เปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในปีใหม่


สวดมนต์ข้ามปี วัดไหนดี? มัดรวม รวมวัดดัง ในกรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ( วัดอรุณ )

แผนที่ : คลิก!

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี “เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567”  วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 21.00 น  - 1 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. พร้อมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร 121 รูป รอบพระพุทธปรางค์


วัดหัวลำโพง 

แผนที่ :  คลิก!

วัดหัวลำโพง จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป โดยวัดเปิดให้ทำบุญ ตลอด 24 ชม.

รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

แผนที่ : คลิก!

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชานพเคราะห์ สะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา รับโชค เสริมบารมี หนุนดวง แก้ปีชง ส่งท้ายปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

แผนที่ : คลิก!

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)

แผนที่ : คลิก!

จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 19.30 น. - 1 มกราคม 2567 เวลา 7.00 น. เชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ต้อนรับปีใหม่ พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ณ รอบพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)

รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม

วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร 

แผนที่ : คลิก!

สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป - เวลา 00.00 น.รับประพรมน้ำพุทธมนต์

รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม


สวนโมกข์กรุงเทพ

แผนที่ : คลิก!

เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - วันที่ 1 มกราคม 2567  "ปีใหม่ชีวิตใหม่ ปีแห่งการรู้ตัว ดูใจ" ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : คลิก! 


ทั้งนี้การสวดมนต์ข้ามปีสามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเองที่บ้านหรือวัดสถานที่ใกล้บ้าน หรือภายในชุมชนที่จัดกิจกรรมได้เช่นกัน

หากอยากสวดมนต์ข้ามปี แต่ไม่สะดวกเดินทาง สามารถสวดมนต์ข้ามปีแบบออนไลน์ ได้โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ค่ะ 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้